Mainos

Euroopan parlamentin ja komission tehtävät ja asema

Essee sivuaa YO-tehtävää Mitkä ovat Euroopan unionin parlamentin keskeiset tehtävät? (yo k-2017)
---
Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat kaksi Euroopan unionin toimielintä, jotka yhdessä ministerineuvoston ja muiden toimielinten kanssa pyörittävät Euroopan unionin päätöksentekoa. Euroopan parlamentti on kansanäänestyksellä valittu lainsäädäntöelin, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat muiden toimielinten toiminnan valvominen ja Unionin talous- ja lainsäädäntöasioista päättäminen yhdessä ministerineuvoston kanssa. Euroopan komissio taas on Unionin jäsenmaiden hallitusten valitsema toimielin, joka muun muassa laatii uudet lakiehdotukset, valvoo direktiivien ja asetusten toteuttamista jäsenmaissa sekä hoitaa Unionin käytännönasioita. Parlamenttia pidetään yleisesti komissiota kansanvaltaisempana ja avoimempana.

Euroopan parlamentissa on nykyisin 751 edustajaa (Suomesta 13), jotka on jaettu likimain jäsenvaltioiden asukasluvun mukaisesti. Euroopan parlamentissa ei ole Suomen kaltaista oppositiota eikä valiokuntien yhteisiä mietintöjä, minkä takia yksittäisellä edustajalla on enemmän valtaa kuin Suomessa. Parlamentilla on kolme päätehtävää; Euroopan unionin lainsäädännöstä päättäminen yhdessä ministerineuvoston kanssa (nk. tavallinen lainsäätämisjärjestys), komission ja muiden EU:n toimielinten toiminnan valvominen ja Unionin talousasioista päättäminen yhdessä neuvoston kanssa. Vaikka parlamentti päättääkin lainsäädännöstä yhdessä ministerineuvoston kanssa, on ministerineuvostolla lainsäädännön suhteen enemmän valtaa kuin parlamentilla. Ero on kuitenkin tasoittunut huomattavasti vuonna 2009 hyväksytyn Lissabonin sopimuksen myötä. Toinen parlamentin tehtävä on Euroopan unionin toimielinten, erityisesti Euroopan komission, toiminnan valvominen. Parlamentti hyväksyy komission uudet jäsenet ja voi halutessaan hajottaa koko komission kesken virkakauden epäluottamuslauseella. Lisäksi parlamentti voi halutessaan esittää komissiolle ja neuvostolle niiden toimintaan liittyviä kysymyksiä ja perustaa erityisiä tutkintavaliokuntia selvittämään, onko jokin Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion elin rikkonut Unionin sääntöjä. Näiden kahden tehtävän lisäksi parlamentti hyväksyy yhdessä ministerineuvoston kanssa Euroopan unionin talousarvion.

Euroopan komission tärkeimpiä tehtäviä ovat uusien lakien ehdottaminen, Unionin talouden johtaminen, jäsenmaiden toiminnan valvominen ja Unionin jokapäiväisten hallinnollisten asioiden hoitaminen. Komissio on yhä Unionin ainoa toimielin jolla on oikeus ehdottaa uusia lakeja, mutta Lissabonin sopimuksen myötä myös tavalliset kansalaiset pystyvät tekemään lakialoitteita keräämällä niille vähintään miljoona kannatusilmoitusta. Komissio ei kuitenkaan voi itse hyväksyä esittämiään lakeja, vaan niiden hyväksymisestä vastaavat parlamentti ja ministerineuvosto. Euroopan unionin vuosittaisen budjetin suhteen tilanne on hyvin samankaltainen: komissio tekee ehdotuksen vuoden talousarvioksi, mutta ehdotuksen hyväksyvät parlamentti ja ministerineuvosto. Sen sijaan Unionin talouden pitkäaikaissuunnitelmista toimielimet päättävät yhdessä ja yksittäisistä talousohjelmista, kuten Erasmus-opiskelijanvaihto, komissio päättää yksin. Komissio valvoo myös EU:n lainsäädännön toteutumista Unionin jäsenmaissa. Jos komissio katsoo jonkin jäsenmaan rikkoneen Unionin lainsäädäntöä, se vaatii ensin jäsenmaata puuttumaan ongelmaan ja tarvittaessa vie asian myöhemmin Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lainsäädännön, talouden ja valvonnan ohella komissio myös huolehtii suuren virkamieskoneistonsa avulla suurimmasta osasta Unionin jokapäiväisistä hallinnollisista asioista.

Suoralla kansanäänestyksellä valittavaa parlamenttia pidetään yleisesti jäsenmaiden hallitusten valitsemaa komissiota kansanvaltaisempana. Jokainen Euroopan unionin jäsenmaa valitsee parlamenttiin suoralla kansanäänestyksellä yhteensä 751 parlamenttiedustajaa eli meppiä. Komission jäsenet eli komissaarit valitsevat sen sijaan jäsenmaiden hallitukset, eli käytännössä suurin hallituspuolue: vaikka kansalaiset eivät siis saakaan suoraan itse äänestää oman maansa komissaaria, on komissaarin nimennyt kuitenkin kansan valitsema hallitus. Lisäksi kansanäänestyksellä valitulla parlamentilla on oikeus hylätä komissaariehdokas tai hajottaa epäluottamuslauseella koko komissio kesken sen virkakauden. Euroopan parlamentin valiokuntien kokoukset ovat salaisia, mutta parlamentin täysistunnot ovat avoimia yleisölle. Euroopan komission, kuten myös kaikkien muiden Unionin toimielinten, kaikki kokoukset sen sijaan ovat salaisia, mitä on pidetty ongelmallisena kansanvaltaisuuden toteutumisen suhteen. Parlamentti myös käsittelee EU-kansalaisten tekemät vetoomukset ja mepeillä on yleisesti läheisemmät välit tavallisten kansalaisten kanssa kuin komissaareilla.Lähteet


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti